Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden MH-Support                                                                                       1 april 2017

 1. MH-Support is een eenmanszaak ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 67926770.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten ter zake dienstverlening die een opdrachtgever (hierna: Cliënt) aan MH-Support, dan wel de vertegenwoordiger of werknemers daarvan verstrekt. Deze algemene voorwaarden worden eveneens geacht van toepassing te zijn op alle vervolgopdrachten van Cliënt en van vennootschappen waarmee Cliënt als groepsmaatschappij in de zin van art. 2:24b BW is verbonden. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door MH-Support. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 7: 404 en 407 lid 2 BW zijn de vertegenwoordigers en/of diegenen die voor MH-Support werkzaam zijn of waren niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk.
 4. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:408 lid 2 BW is MH-Support gerechtigd om, te allen tijde een opdracht te beëindigen en haar werkzaamheden per direct op te schorten zonder dat zij gehouden is de eventuele schade van Cliënt die als gevolg hiervan ontstaat te vergoeden. De tot het moment van beëindigen verrichte werkzaamheden zullen naar redelijkheid en billijkheid in rekening worden gebracht.
 5. MH-Support zal haar werkzaamheden voor het overeengekomen (uur)tarief periodiek declareren vermeerderd met gemaakte (kantoor) kosten. Het uurtarief kan in verband met kostenstijgingen worden aangepast.  Declaraties dienen binnen 14 dagen na verzending daarvan te zijn voldaan zonder opschorting, korting of verrekening. Bij overschrijding van deze termijn is Cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim. Cliënt is vanaf vervaldatum de wettelijke handelsrente verschuldigd alsmede buitengerechtelijke kosten die worden begroot op 15% van de hoofdsom. Indien een ander dan Cliënt, de debiteur, de declaratie voor zijn rekening neemt, blijft Cliënt voor de betaling daarvan verantwoordelijk.
 6. MH-Support kan voor rekening en risico van Cliënt derden inschakelen. Zij overlegt daarover voor zoveel in redelijkheid mogelijk tevoren met Cliënt. Elke aansprakelijkheid van MH-Support voor tekortkomingen van een derde is uitgesloten. MH-Support zal zo nodig haar aanspraken op de derde aan Cliënt overdragen. MH-Support is gerechtigd van Cliënt een voorschot te verlangen.
 7. MH-Support is gerechtigd dossiers na verloop van vijf jaren na het sluiten van een zaak te vernietigen.
 8. Doet zich onverhoopt bij de uitvoering van een opdracht, waar onder mede inbegrepen is het niet, niet tijdig of niet volledig uitvoeren daarvan, een gebeurtenis voor die tot aansprakelijkheid van MH-Support jegens Cliënt leidt, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het in de polis genoemde eigen risico. Iedere aansprakelijkheid voor mondelinge, niet op schrift gestelde adviezen is geheel uitgesloten. Iedere aansprakelijkheid is voorts geheel uitgesloten indien Cliënt op het tijdstip waarop de aansprakelijkheid is ontstaan jegens MH-Support in verzuim was met de nakoming van enige verplichtingen. Indien, om welke redenen dan ook, van beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar geen uitkering wordt ontvangen, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag te grootte van het honorarium exclusief BTW dat door MH-Support in het jaar waarin de aansprakelijkheid is ontstaan in het desbetreffende dossier aan Cliënt is gedeclareerd en door Cliënt is betaald. Het in dit artikel bepaalde geldt ook jegens Cliënt indien een derde (tevens) schadevergoeding vordert in verband met een door MH-Support aan Cliënt verleende dienst. De in deze algemene voorwaarden opgenomen uitsluitingen respectievelijk beperkingen van de aansprakelijkheid zijn van toepassing tenzij dwingend recht zich daartegen verzet of de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld.
 9. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt ieder vorderingsrecht in elk geval twaalf maanden na het tijdstip waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid de Cliënt bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen of moeten zijn.
 10. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van Cliënt. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor Cliënt verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van MH-Support.
 11. De rechtsverhouding tussen MH-Support en Cliënt is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Limburg.
 12. Indien Cliënt niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft deze het recht binnen een maand nadat MH-Support zich op de bepaling als neergelegd in punt 10 heeft beroepen en de zaak wil voorleggen aan de niet volgens de wet relatief bevoegde rechter, te bepalen dat het geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter wordt voorgelegd.